Dit daglige virke - det gode SSP-samarbejde

Hvad er min rolle i det daglige SSP-arbejde?

Som SSP'er vil du med fast interval deltage i et SSP-møde i koordinationsgruppen eller lokaludvalget i dit lokalområde. Her kan du læse mere om, hvordan møderne i SSP-regi facilliteres. Du kan også læse mere om forventningerne til dig, og hvad du kan forvente af SSP-samarbejdet.

Hvordan foregår møderne i SSP?

Vis alle

Møder i lokaludvalg

Hvem er vi? SSP-lokaludvalgene er SSP Københavns udførende niveau. På møder i lokaludvalgene deltager en SSP-stabsansvarlig og repræsentanter fra skoler, fritidscentre, uddannelsesvejledning, børne- og familieteams, Københavns Politis forebyggelses- og nærpolitisektion, biblioteker, kulturhuse, opsøgende team, gadeplansteam, boligsociale helhedsplaner m.m.

Hvor tit mødes vi? Lokaludvalgene mødes lokalt en gang om måneden eller mere efter behov.

Hvad forventes der af mig, som medarbejder, før møderne? Det forventes, at du er forberedt før møderne ved at have læst forrige mødereferat, udført dine aftalte opgaver (enkeltsager, årsplanindsats o.a.) og afklaret, hvad du bringer med af nyttig kriminalpræventiv viden fra dit arbejdssted.

Et godt råd vil være at drøfte med nærmeste leder og kolleger om, hvad du bør bringe med af bekymringer, observationer og opdateringer på aftaler, der kunne være en kriminalpræventiv interesse (Eks.: Vi ser en pigegruppe på ca. 5 pers., ca. 12 – 16 år ”hænge ud”  foran vores arbejdssted, de har en utryghedsskabende adfærd og opført sig provokerende på vores henvendelser. Vi kender få af dem og ved, at de tidligere har været tilknyttet fritidstilbud osv.)

Hvad laver vi på møderne? Når du er medlem af et SSP-lokaludvalg, forventes det først og fremmest, at du i samarbejde med de øvrige i udvalget planlægger, udfører og evaluerer tværfaglige indsatser ud fra en lokal SSP-årsplan og behov.

Hvad forventes der af mig, som medarbejder, efter møderne? Det forventes, at du efter aftale med SSP-lokaludvalget videregiver relevant kriminalpræventiv viden til dine kolleger/ledere, udfører aftalte SSP-opgaver (som årsplansindsats) og mødes i SSP-arbejdsgruppe om indsatser.

Møder i koordinationsgruppen

Hvem er vi? Koordinationsgrupperne er udførende niveau på SSP-enkeltsager og kan være det i akutte situationer. Deltagerkredsen på møderne består af en SSP-stabsansvarlig og udvalgte repræsentanter fra Socialforvaltningen (lokalt Borgercenter Børn og Unge), Børne- og Ungdomsforvaltningen (hhv. skole, fritidscenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning) og Københavns Politi (politifaglige og socialfaglige forebyggere og evt. nærpoliti) m.fl.

Hvor tit mødes vi? Koordinationsgruppernes mødekadence aftales lokalt og afspejler den mængde enkeltsager, der koordineres (typisk hver 14. dag).

Hvad forventes der af mig, som deltager, før møderne? At jeg har forberedt mig og løfter de opgaver, der er tilknyttet de besluttede SSP-enkeltsager, der hvor min funktion og min forvaltning kan bidrage.

Hvad laver vi på møderne? På møderne koordineres lokale SSP-enkeltsager på aftalte niveauer. Specielt komplicerede enkeltsager informeres og videregives til SSP-ledergruppen. Alle sager registreres i e-doc af SSP Sekretariatet.

Hvad forventes der af mig, som deltager, efter møderne?
At jeg understøtter de aftaler og opgaver, der er besluttet på mødet. At jeg løbende opdaterer de sager, jeg er forpligtet på, digitalt.

Møder i ledergruppen

Hvem er ledergrupperne? Ledergrupperne er SSP Københavns taktiske niveau; de er sammensat af lokale ledere fra politi, socialforvaltning, børne- og ungdomsforvaltning (skoler & fritidscentre) og Kultur-og Fritidsforvaltningen m.fl. 

Lederne sidder ”repræsentativt”. Dvs. at der vil sidde én leder, som repræsenterer din forvaltning/myndighed, men ikke nødvendigvis er din egen daglige leder. Det er godt, at du ved, hvem der repræsenterer dig og dit arbejdssted.

Hvor tit mødes ledergrupperne? Ledergrupperne mødes lokalt ca. en gang om måneden. I krisesituationer møder lederne akut.

Hvad forventes der din SSP-leder? Det forventes, at din SSP-leder skal repræsentere dig, dit arbejdssted og din forvaltning/myndighed bedst muligt i forhold til videndeling ind og ud af ledergruppen, påtage sig ansvar og handle ud fra dette. Sammen med de andre ledere skal SSP-lederen følge/understøtte SSP-årsplanen, sikre at kvalificerede SSP’ere sidder i SSP-lokaludvalget, sørge for at de fremmøder, er med til at afrapportere fra området, krisehåndtere o.m.a.

Hvad kan der forventes af dig i SSP som ...

Vis alle

BUF-repræsentant

Som BUF-repræsentant i SSP København er du enten ansat i en skole, et fritidscenter (klub/gadeplan o.a.), i Ungdomsskolen i København eller i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Det forventes typisk af dig, at du understøtter og styrker det kriminalitetsforebyggende SSP-arbejde som BUF-repræsentant ved:

- Obligatorisk deltagelse i SSP København (i SSP-lokaludvalg, SSP-koordinationsgruppe eller SSP-ledergruppe)

- At tilpasse målrettede forløb og aktiviteter for unge i SSP’s målgruppe (eks. via deltagelse i SSP-årsplan og indsatser efter aftale)

- At involvere forældre, og evt. sikre deltagelse på hjemmebesøg, ved kriminalitet og bekymringer

- At medvirke i SSP-enkeltsager, der involverer børn/unge fra din skole/fritidscenter

- At deltage i akut- og krisehåndtering ved voldsomme lokale hændelser eller situationer

Derudover vil du som ansat på en skole/fritidscenter have stor gavn af dit lokale SSP-netværk, som vil kunne støtte dig og din skole/fritidscenter i mange situationer.

SOF-repræsentant

Som SOF-repræsentant i SSP København er du enten ansat i Borgercenter Børn og Unge (BBU) som sagsbehandler, kriminalitetsmedarbejder, i Den Korte Snor, i SOF-gadeplan som leder eller ansat i Center for Brobygning, Rådgivning og Fleksible Indsatser (BROFI) i et 18+center eller Københavnerteamet. 

Det forventes typisk af dig, at du understøtter og styrker det kriminalitetsforebyggende SSP-arbejde som SOF-repræsentant ved: 

- Obligatorisk deltagelse i SSP København i SSP-lokaludvalg, SSP-koordinationsgruppe eller SSP-ledergrupper 

- At tilpasse målrettede forløb og aktiviteter for unge i SSP’s målgruppe (eks. via deltagelse i SSP-årsplan og indsatser efter aftale)

- At medvirke i SSP-enkeltsager, der involverer børn/unge fra dit område (BBU er altid tovholder på niveau 3 og 4 sager).

- Følge op på viden fra SSP om bekymrende unge i eget regi. Er der socialsag på den unge, handleplan, foranstaltning m.v. 

- Deltage ved relevante hjemmebesøg ved enkeltsager eller ved særlige situationer, hvor børn og unge kan være udsatte

- Være bindeled til BBU for samarbejdsparterne fra andre lokaludvalg og ledergrupper 

- Rådgive og vejlede samarbejdsparter i forhold til underretninger, forældresamtaler m.v.  

- Informere og sikre videndeling om BBU's kerneydelser samt nye tiltag 

- At deltage i akut- og krisehåndtering ved voldsomme lokale hændelser eller situationer 

- Du vil også nemmere kunne henvise din ledelse, kolleger eller borgere til den rette hjælp og nødvendige information gennem dit SSP-netværk. 

Hvornår kan SSP-netværket hjælpe dig som SOF-repræsentant?  

 • Ved udfordringer som involverer børn eller unge med socialsager eller af BBU kendte unge håndteres i samspil med de SSP-repræsentanter du samarbejder med eksempelvis Københavns Politi, fritidscenterets udegående medarbejdere og klubpersonale. Dine samarbejdsparter kan have vigtig viden, som du kan bruge. 
 • Du vil nemmere kunne henvise dine kolleger, unge eller forældre til den rette hjælp og tilbud gennem dit SSP-netværk.
 • Ved forberedelse til møder eksempelvis samtaler med forældre, bekymringssamtaler, netværksmøder. Sådanne møder kan kvalificeres ved at inddrage relevante lokale SSP-samarbejdsparter. 

Typiske udfordringer som SOF-repræsentant

 • Fokus på underretninger fra samarbejdsparterne (er der brug for hjælp hos nye medarbejdere eller skal de enkelte ledelser sende en underretning og hvornår underrettes der), fravær i skoler italesættes, hash, tyveri, vold, og anden risikoadfærd drøftes med parterne i samarbejdet og screening af bekymrende ungegrupper er nogle af de fokusområder, du skal indgå en drøftelse omkring samt pege på tiltag og tilbud.  

Synlighed

 • Gør dig og SSP synlig i din afdeling.
 • Orienter dine kollegaer om kommende tiltag i SSP-regi samt nye tilbud hos samarbejdsparterne, så dine egne kollegaer er opdateret på, hvad der findes lokalt.
 • Vær behjælpelig med formidling af § 115 til kollegaer, så alle forstår og gør brug af muligheden for at udveksle relevante oplysninger til gavn for den forebyggende indsats.

Københavns Politis repræsentant

Som repræsentant for Københavns Politi i SSP København er du ansat Nærpolitiafdelingen som sektorbetjent/leder eller som politifaglig- eller socialfaglig forebygger.

De typiske forventninger til dig, er at du understøtter og styrker det kriminalitetsforebyggende SSP-arbejde som Københavns Politis repræsentant ved:

- Obligatorisk deltagelse i SSP København (i SSP-lokaludvalg, SSP-koordinationsgruppe eller SSP-ledergruppe)

- At tilpasse målrettede forløb og aktiviteter for unge i SSP’s målgruppe (eks. via deltagelse i SSP-årsplan og indsatser efter aftale)

- At fremsende sager om børn og unge i dit lokalområde

- At medvirke i SSP-enkeltsager, der involverer børn/unge fra dit område (evt. ved at bistå eller afholde hjemmebesøg)

- At du på et strategisk og taktisk plan formidler orienterer og vidergive viden om børn og unge og udfordringer i dit lokalområde til dit SSP-lokaludvalg

- At deltage i akut- og krisehåndtering ved voldsomme lokale hændelser eller situationer 

- At du rådgiver forældre om deres børn og unge

- At du rådgiver om tryghed i det offentlige byrum

- At du er indgangsvinkel til politiet for andre parter i SSP-netværket

KFF-repræsentant

Som Kultur- og Fritidsforvaltningens repræsentant (KFF) i SSP København er du typisk tilknyttet et kultur- og medborgerhus, et bibliotek, et idrætsanlæg eller anden enhed under KFF med et folkeoplysende formål.

De typiske forventninger til dig er, at du understøtter og styrker det kriminalitetsforebyggende SSP-arbejde som KFF-repræsentant:

- At tilpasse målrettede forløb og aktiviteter for unge i SSP’s målgruppe (eks. via deltagelse i SSP-årsplan og indsatser efter aftale)

- Obligatorisk deltagelse i SSP København efter aftale (i SSP-lokaludvalg eller SSP-ledergruppe)

- At deltage i akut- og krisehåndtering ved voldsomme lokale hændelser eller situationer

- Derudover vil du som KFF-ansat have stor gavn af dit lokale SSP-netværk, som vil kunne støtte dig og din arbejdsplads i mange situationer.

BIF-repræsentant

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er på nuværende tidspunkt ikke repræsenteret i SSP-lokaludvalg, koordinationsgrupper og ledergrupper. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er alene en del af SSP+, hvor du som BIF-repræsentant skal bidrage med løsninger som inkluderer unge mellem 18 og 25 år i samfundet gennem job, uddannelse og opkvalificering.

Du kan læse mere om SSP+ hér

Anden aktør

Med anden aktør menes, at du er repræsentant for en myndighed eller et arbejdssted, hvor der giver god mening, at du indgår i det lokale kriminalitetsforebyggende SSP-arbejde. Lokalt er det SSP-ledergruppens ansvar at ”rekruttere kvalificerede medlemmer til SSP-lokaludvalget”. 

Du arbejder eksempelvis i en boligsocial helhedsplan, i en områdefornyelse, på en bemandet legeplads, på en fri grundskole eller andre steder. Typisk vil du være så tæt på børn, unge og borgere, at din funktion og lokale indsigt understøtter det daglige SSP-arbejde i København.  

De typiske forventninger til dig som SSP-repræsentant i et SSP-lokaludvalg: 

- Obligatorisk deltagelse i SSP København (i SSP-lokaludvalg eller SSP-ledergruppe) 

- At tilpasse målrettede forløb og aktiviteter for unge i SSP’s målgruppe (eks. via deltagelse i SSP-årsplan og indsatser efter aftale)

- At tilpasse målrettede forløb og aktiviteter for unge i SSP’s målgruppe (eks. via deltagelse i SSP-årsplan og indsatser efter aftale

- At du forstår og accepterer forskellen mellem at være ansat som myndighedsperson og ikke at være en myndighed:

A) Hvis du er ikke-myndighedsperson, må du ikke drøfte enkeltpersoner med de andre SSP'ere og skal forlade lokalet, når dette gøres. Du må derimod gerne videregive din bekymring og viden, inden du forlader lokalet.

B) Hvis du er myndighedsperson, indgår du lovgivningsmæssigt på lige vilkår i SSP-arbejdet med de andre i SSP-lokaludvalget (jf. Retsplejeloven §115)

- Understøtte eller medvirke i SSP-enkeltsager, der involverer børn/unge fra din skole/fritidscenter (ud fra ovenstående afklaring) 

- At deltage i akut- og krisehåndtering af voldsomme lokale hændelser 

- Som en del af et SSP-lokaludvalg vil du have stor gavn af dit lokale SSP-netværk, som vil kunne støtte dig og din arbejdsplads i mange situationer

- Det vil kunne være en hjælp for dig og SSP-samarbejdet, hvis der er udarbejdet en central eller lokal samarbejdsaftale.

Hvad kan du forvente i dit virke som SSP'er?

Vis alle

Du kan forvente at ...

 • du er opdateret på den aktuelle situation i dit lokalområde eller i andre områder, som måtte have relevans for dit arbejde som SSP'er i København.
 • du får et solidt kendskab til dit lokalområdes specifikke udfordringer (grupperinger, steder o.a.) og til SSP-netværket, som du kan drage nytte af i dit daglige arbejde.
 • have 'fingeren på pulsen' med indsatser og præventive foranstaltninger i dit lokalområde.
 • du altid kan få støtte, sparring og vejledning af SSP-stabsansvarlige i dit lokalområde og SSP Sekretariatet.