Om SSP København

SSP står for skole, socialforvaltning og politi. Gennem SSP samarbejder en række faggrupper om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i København.

Hvem er vi?

SSP København er et lokalt samarbejde mellem Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kriminalforsorgen samt Københavns Politi.

SSP's mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i alderen 10-18 år og nedbringe antallet af unge i alderen 10-18 år, der begår alvorlig kriminalitet. Dette mål arbejder over 380 skolelærere, klubmedarbejdere, politifolk, socialarbejdere, medarbejdere fra kulturinstitutioner m.fl. i 15 SSP-udvalg i Københavns Kommune for at nå. SSP København har også et SSP+ samarbejde målrettet 18-25 årige, som har begået gentagen eller personfarlig kriminalitet og har brug for en koordineret indsats for at komme ud af kriminalitet.

Hvad laver vi?

SSP's forebyggende indsats består i råd og vejledning til børn, unge og deres familier samt samarbejdspartnere. Derudover har SSP mulighed for at afdække forholdene for barnet/den unge nærmere, hvis det formodes, at barnet/den unge har et særligt behov for støtte. På baggrund af informationen kan SSP iværksætte diverse forebyggende tiltag med udgangspunkt i den konkrete problemstilling for barnet/den unge.

SSP København kan i samarbejde med kommunens øvrige ansatte og andre samarbejdspartnere være idéskabende, rådgivende, koordinerende, opsøgende og igangsættende.

SSP København arbejder ud fra fire forskellige indsatstyper:

Individorienterede indsatser

  • Enkeltsagskoncept for den enkelte unge i alderen 10-18 år der udviser bekymrende adfærd eller begår kriminalitet
  • SSP+ indsats for voksne i alderen 18-25 år

Indsatser for grupper

  • Lokal indsats for kriminelle/kriminalitetstruede ungegrupperinger i alderen 10-18 år 
  • Indsatser rettet mod grupper af 18-25 årige

Generelle indsatser

  • Bydækkende oplysende indsats for bredere grupper af unge i alderen 10-18 år (f.eks. undervisning og kampagner)

Beredskab

  • Lokale og bydækkende akutindsatser ved uroligheder der involverer unge

Organisation

Organisering

I SSP Københavns struktur indgår repræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Politiet, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på et strategisk, operativt og udførende niveau. I SSP København er der samlet tilknyttet 380 fagpersoner.

Bestyrelse

Direktører fra de deltagende forvaltninger, Københavns Politi samt Kriminalforsorgen.

SSP Sekretariatet

Sekretariatschef, SSP-stabsansvarlige, administrativ medarbejder, kommunikationsmedarbejder og akademiske medarbejdere

Ledergrupper

Lokale ledere fra politiet, Socialforvaltning, skole, klub og kultur.

Lokaludvalg

Medarbejdere fra skoler og fritidsinstitutioner, uddannelsesvejledere, det lokale borgercenter børn og unge, politi- og socialfaglige forebyggere, biblioteker og kulturhuse og evt. boligsociale medarbejdere.

SSP+ ledergruppe

Chefer fra Kriminalforsorgen i Hovedstaden, Jobcenter København - Ungecenteret (JKU), Borgercenter Voksne - Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI) og Bolig- og Beskæftigelsesenheden, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Center for Brobygning, Rådgivning og Fleksible Indsatser (BROFI), Nærpolitiet Københavns Politi, Borgercenter Børn og Unge og Rådgivningscenter København.

SSP+ gruppe

Beskæftigelseskonsulent fra jobcenter, vejleder fra UU, sagsbehandlere fra Socialforvaltningen fra hhv. børne- og voksenområdet, EKI, sagsbehandlere fra Kriminalforsorgen og medarbejdere fra BROFI.

SSP-koordinationsgrupper

Repræsentanterne er udpegede myndighedspersoner fra Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Politi. En sekretær og en SSP-stabsansvarlig faciliterer sagsbehandlingen.

Bestyrelse

SSP bestyrelsen udgør det strategiske niveau og har det overordnede ansvar for SSP samarbejdet i København.

Bestyrelsen udarbejder løbende strategi for SSP København med fokusområder for det daglige SSP arbejde i bydelene. Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med sekretariatschefen de overordnede administrative og økonomiske rammer for SSP-samarbejdet. SSP Bestyrelsen består af direktører fra de deltagende forvaltninger og Københavns Politi. Kriminalforsorgen deltager i bestyrelsesmøder ad hoc.

SSP Sekretariatet

Sekretariatet har den daglige rådgivende, koordinerende og metodeudviklende funktion i forhold til SSP organisationen i København.

Sekretariatet støtter SSP-ledergrupperne og lokaludvalgene i deres arbejde gennem uddannelse, kurser, information og konsulentbistand og deltager i de lokale SSP-møder. SSP Sekretariatet har den løbende kontakt til pressen.

Ledergrupper

Ledergruppen har ansvaret for det kriminalitetsforebyggende arbejde i SSP-lokaludvalgene, herunder at lokaludvalget udarbejder en årsplan.

Ledergruppen handler på alvorlige enkeltsager samt igangsætter præventive indsatser ved akut opstået uro med deltagelse af unge. SSP-ledergrupper mødes ca. 1 gang om måneden og kan herudover træde sammen, hvis der opstår akutte situationer.

Lokaludvalg

SSP-lokaludvalget står for den lokale implementering af SSP-arbejdet.

SSP-lokaludvalget beskriver, tilrettelægger, koordinerer og gennemfører en effektiv kriminalpræventiv indsats til gavn for lokalområdets børn og unge.

SSP-medarbejderne laver kriminalpræventive aktiviteter for enkelte unge f.eks. hjemmebesøg/involvering af forældre og hjælp til fritidsjob. For grupper af unge arrangerer SSP-lokaludvalget aktiviteter med det sigte at knytte de unge til de lokale fritidstilbud og opbygge positive relationer mellem gruppen og lokalområdet.

Lokaludvalget laver også generelle initiativer som kampagner og temadage om aktuelle emner, der henvender sig til bredere grupper af unge.

SSP+ ledergruppe

SSP+ ledergruppen har ansvar for det kriminalitetsforebyggende samarbejde på individniveau for 17½-25 årige.

SSP+ ledergruppen håndterer de alvorligste og mest komplicerede sager, der kan være vanskelige at løse lokalt. Ledergruppen behandler også sager, der relaterer sig til National Exit og radikaliseringsberedskabet.

SSP+ grupper

SSP+ gruppen udarbejder og gennemfører individorienterede handleplaner.

SSP+ gruppen udarbejder handleplaner for voksne i alderen 17½-25 år, som har begået gentagen alvorlig eller personfarlig kriminalitet.

I SSP+ gruppen sidder beskæftigelseskonsulenter fra Jobcentre, vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning,  sagsbehandlere fra Socialforvaltningen fra hhv. børne- og voksenområdet samt sagsbehandlere fra Kriminalforsorgen.

Koordinationsgrupper

Koordinationsgruppen har ansvaret for at koordinere samarbejde og indsatser på SSP-enkeltsager.

Koordinationsgruppen sørger for, at alle relevante parter bidrager til løsning af SSP-enkeltsager. Gruppen sikrer en hurtigere koordinering af relevante indsatser og initiativer i sager, hvor unge begår gentagen og/eller personfarlig kriminalitet.

Repræsentanterne er udpegede myndighedspersoner fra Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Politi.