Mød Månedens SSP Profil - juli 2021

Som socialfaglig forebygger i Københavns Politi spiller Margrethe en vigtig rolle i SSPs kriminalitetsforebyggende arbejde på Bispebjerg.
Billede
Margrethe Schindler er forebygger i Københavns Politi

Hvad arbejder du med for tiden? 

Jeg screener på daglig basis sager, hvor unge har været i kontakt med politiet indenfor de sidste 48 timer.  Som socialfaglig forebygger, koncentrerer jeg mig mest om niveau 1-sager (bekymringssager), da det er her vi har mulighed for at forebygge kriminalitet tidligst. Sagerne bliver sendt til den lokale SSP koordinationsgruppe, hvor sagen bliver koordineret, og der bliver aftalt handling i forhold til den unge og den unges familie. Dette kan eksempelvis være bekymringssamtaler, som jeg deltager i. 

Udover det sidder jeg med i en del projekter. Vi har i vores sektion været optaget af at arbejde med at nedbryde barrierer og fordomme i forhold til, hvem politiet er. Det er der kommet et oplæg ud af, som blandt andet skal afholdes i trossamfund på tværs af København. Her skal vi med Socialforvaltningen, holde oplæg for borgere, for få en tættere dialog og et mere åbent samarbejde. Det synes jeg er ret fantastisk. At vi på tværs af myndigheder kan få den slags samarbejde i gang for at nå bredere ud i befolkningen.

Jeg er også involveret i lokale projekter. Jeg har et rigtig fint samarbejde med blandt andet Ungerådgivningen og boligsociale medarbejdere. Sidste år havde vi stor succes med forældregruppen, ’Forældre for forandring’. Her mødtes vi ude i en lokal boligforening med 12 forældre én aften om ugen med en given dagsorden. Vi var inde på emner som teenagehjernens forandringer, konflikthåndtering og vredeshåndtering. Vi inviterede også nærpolitiet, Borgercenter Børn og Unge eller medarbejdere fra lokale initiativer, så de kunne få en tættere dialog med beboerne i området for at skærpe det lokale samarbejde. Det er noget, som forældrene gav udtryk for, at de profiterede meget af. Dels fik de redskaber til at være sammen med deres teenagere på en anden måde. Dels fik de lært de lokale aktører at kende på en anden måde. Der blev skabt kommunikationskanaler for dem, og de oplevede sig hørt. Vi kørte forløbet over 8 uger, fra kl. 17-20 en torsdag aften. Planen er, at vi skal i gang igen her lige på den anden side af sommerferien – i en anden boligforening.  

Derudover er jeg uddannet i ’Diamantforløbet’. Det er et kognitivt funderet redskab, som giver de unge mulighed for at være i deres vrede, så den ikke spænder ben for dem. Vi oplever desværre, at mange af de unge, der ender med at få sigtelser for personfarlig kriminalitet, har vredesudfordringer. Det har et stort kriminalitetsforebyggende sigte, når vi kan give dem redskaber til at kunne være i deres vrede på en anden måde. Det bruger jeg også rigtig mange kræfter på.  
 

Hvilke problemstillinger (relateret til ungdomskriminalitet) karakteriserer dit lokalområde? 

Hvis vi kigger på statistikkerne og demografien, er Bispebjerg det område i København, som er hårdest socialt belastet. Det, som jeg synes kendetegner Nordvest, er, at vi har en del unge, som færdes i periferien til bandekriminalitet. 
 

Hvor ser du dit bidrag til kriminalitetsforebyggende arbejde? 

I alt det jeg lige har nævnt, men jeg påtager mig også gerne at koordinere og at række ud til samarbejdsparter uden for vores SSP-samarbejde. Den måde, som jeg videns- og erfaringsdeler med mine politikollegaer her lokalt, håber jeg også har en effekt på, hvordan de tænker mødet med de unge. Det kan gøre en kriminalpræventiv forskel, at man ikke nødvendigvis møder hårdt mod hårdt, men at man kan gå i en konstruktiv dialog med de unge og få en anden relation til dem. Jeg oplever, at jeg kan bidrage til det kriminalpræventive på mange forskellige parametre. 

Hvad synes du, er det vigtigste i SSPs arbejde? 

Det tværfaglige arbejde, hvor vi kan koordinere indsatser sammen via paragraf 115 omkring en gruppering, et område eller helt på personniveau. Og det her med at få mange gode kræfter i spil omkring de bekymringer der er. Det, som jeg også synes kendetegner vores område, er et velfungerende samarbejde. Vi ved, hvem vi skal trække på, og hvem det giver mening at henvende sig til. Vi har en åben dialog i SSP koordinationsgruppen og i SSP lokaludvalgsgruppen, hvor vi bruger hinanden rigtig meget, og det synes jeg virkelig er givtigt.  

Hvad er du mest stolt over du har været med til i forhold til arbejde med de unge? Noget hvor du måske har følt at det gjorde en forskel for den unge? 

Jeg ved, at jeg gør en forskel med Diamantforløbene. Så det er jeg stolt af. Jeg har unge, som henvender sig til mig efterfølgende, som fortæller, at de har brugt redskaberne fra forløbet. Jeg er også stolt over et projekt, vi havde på en lokal skole, hvor der var en udfordring med 7. klasses piger på tværs af en årgang. Deres adfærd fik skabt så meget splid på hele årgangen, at læringsmiljøet blev dårligt, og konflikterne mellem pigerne blev fysiske. Vi lagde en strategi, som handlede om ikke at pege fingre ad de få, der var centrum for konflikterne. Frem for kun at tage de bekymrende unge, valgte vi at kigge på dynamikken på tværs af alle piger på hele årgangen. Vi lavede et forløb, hvor vi havde forskellige emner på dagsordenen som vredeshåndtering, konflikthåndtering og oplæg om flertalsmisforståelser. Pigerne lærte nogle nye ting og at bruge hinanden på en anden måde. Feedbacken fra skolen var, at årgangen blev mere harmonisk, og at indlæringen og det sociale ændrede sig markant. Det synes jeg var megafedt. Der var heller ikke nogen af de piger, der efterfølgende udviste synderlig bekymrende adfærd i forhold til SSP. 

Hvad er den bedste oplevelse du har haft i SSP? 

I SSP regi synes jeg, at det er forældre-forløbet og forløbet med de unge piger. 

Hvilke udfordringer står SSP København over for? 

Der hvor jeg sidder i Bispebjerg, har vi historisk ry for, at SSP-samarbejdet fungerer. Vi er meget opmærksomme på, at vi ikke skal hvile på laurbærrene, og at vi hele tiden skal kigge fremad. Hvor er det vi kan have et skærpet fokus på stadigvæk at være gode og kunne inspirere bredt ud i byen – og blive inspireret af andre. Vi er meget forankret i området. Så at have fokus på, hvordan vi hele tiden bliver bedre, er vigtigt. Jeg synes, at sekretariatet er en fantastisk samarbejdspartner. 

Hvor ser du, at vi kan udvikle og styrke det tværforvaltningsmæssige samarbejde endnu mere? 

Måske kunne vi godt være bedre til at videns- og erfaringsdele på tværs af byen i forhold til, hvad der rører sig i de forskellige områder. Det kunne være fint med projekter på tværs. Det kunne vi måske godt blive bedre til. De unge er mobile, og derfor kunne vi have en skærpet opmærksomhed på at arbejde på tværs i SSP København.

Hvad lytter du til af musik i øjeblikket? 

Jeg lytter meget til jazz for tiden og dansk pop fra 80erne og 90erne. 

Hvis du skulle anbefale en bog hvilken skulle det så være? 

Havets Katedral af Ildefonso Falcones. 

Hvad kan du lide at lave i din fritid? 

Om sommeren kan jeg godt lide at stå på SUP (Stand Up Paddle) ude på Amager Strand samt at hygge mig med mine venner og dyrke yoga.